C-PAP-2019-1.jpg

Com  s’organitza el curs?

El curs té per objecte facultar a l’alumne per superar les proves PAP que donen accés als Graus Universitaris en Educació Infantil i en Educació Primària.

Per tant, l’organització del curs s’ha desenvolupat especialment per assoli aquest objectiu i com a trets fonamentals ofereix:

Continguts: el curs treballa els continguts de matèries a partir d’uns temaris a mida elaborats en el Centre que corresponen amb les instruccions d ela Generalitat i els criteris d’avaluació previstos.

Avaluació: el professor utilitza un sistema d’avaluació continuada per tal de facilitar informació orientativa dels aprenentatges de cada matèria. A més, de forma concreta, es lliuren informes de qualificacions orientatives, finals i extraordinàries.

Qui s’hi ha de presentar?

S’hi ha de presentar tothom que disposi dels requisits per accedir a la Universitat o té previsió en breu, i vulgui accedir específicament a un Grau en Educació Infantil oi en Educació Primària, com ara els estudiants de 2n de Batxillerat o de 2n de CFGS que finalitzen l’any d ela prova o que ja el van finalitzar.

Qui queda exempt de realitzar la PAP?

  • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixin les condicions de la PAP definides per la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016.
  • Titulats universitaris o equivalents.

Què s’avalua?

La PAP consta de dos exàmens que avaluen:

  • La competència comunicativa i el raonament crític.
  • La competència logicomatemàtica.

Els enunciats de les proves i les respostes seran en català per tots els estudiants. Els estudiants de batxillerat i CFGS de fora de Catalunya o els estudiants de sistemes educatius estrangers, i els que disposen de l’exempció del català, podran fer la prova en castellà sempre i quan ho comuniquin amb antelació.

Com s’avaluen?

Les PAP es considera superada (Apte) qual la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre de que s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer la mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior  a quatre punts sobre deu.

Un cop superada , la PAP tindrà validesa infinita.


Per qualsevol dubte contacta amb la Secretaria del Centre.

 

Generalitat fundacio certificado 2015 delsol formacio
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search