La Generalitat de Catalunya ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores a l’oferta d’ensenyament de la Formació Professional que milloren la possibilitat d’accés a totes aquelles persones que la seva situació personal i professional no els permet seguir el curs en la seva modalitat presencial o que poden aportar experiència laboral que els permeti quedar exempts de cursar determinades matèries.

Per tant, la Formació Professional actual contempla:

A) Modalitats aprenentatge:

La FP presencial:

  • És la modalitat més habitual basada en una metodologia d’ensenyament-aprenentatge que requereix de l'assistència obligatòria de l’alumne. En cas de manca d'assistència sense justificació, s'aplicaran les normes d'organització i funcionament del Centre. 

MODALIDAD REALIZADA EN ESTE CENTRO

La FP semipresencial (50% d’assitència):

  • És una modalitat impulsada pel Departament d'Ensenyament per flexibilitzar l'oferta dels ensenyaments d'FP i afavorir la formació al llarg de tota la vida. Aquesta modalitat facilita el seguiment dels estudis a les persones que no poden assistir a totes les hores lectives.

MODALIDAD REALIZADA EN ESTE CENTRO

El Certificat de Professionalitat:

  • És una certificació que agrupa varies matèries (mòduls o unitats formatives) d'un àmbit professional concret. L'alumne/a només ha de cursar aquels matèries associades a aquella Certificació Professional. El Cicles Formatius poden donar peu a l'obtenció d'una o més d'una Certificació Professional. També es poden obtenir els Certificats de Professionalitat curstant formació autoritzada i reconeguda per l'OTG (Oficines de Treball de la Generalitat). 

MODALIDAD REALIZADA EN ESTE CENTRO

La Unitat Formativa:

  • És la part minima certificable d'una matèria. L'alumne es podrà matricular d'una Unitat Formativa i cursar-la com un alumne més. Obtindrà la certificació d'aquesta Unitat Formativa un cop s'assoleixen els resultats positus. Aquesta formula permet als alumnes aconseguir formació reglada i certificada només d'aquelles temàtiques concretes que necessita dedicant únicament aquelles hores que se li assignen sense necessitat de fer obligatoriament tot el Cicle Formatiu.  

MODALIDAD REALIZADA EN ESTE CENTRO

La FP a distància:

  • És una modalitat per a les persones que, per motius laborals o de mobilitat, no poden cursar els estudis de manera presencial. Actualment, aquests estudis només es poden seguir a l’Institut Obert de Catalunya (IES IOC) però s’ha previst que la resta de centres de FP també ho puguem oferir en un futur. 

MODALIDAD PREVISTA REALIZARSE EN ESTE CENTRO

 

B) Serveis en la fp:

Servei d’assessorament en la FP:

És un servei d’atenció personalitzada a totes aquelles persones que disposen d'experiència laboral i que desitgin obtenir un informe d'assessorament diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i així conèixer l'itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.

SERVICIO REALIZADO EN ESTE CENTRO

 

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials:

És un servei adreçat a aquelles persones majors de 18 anys amb una experiència laboral o en activitats socials superior als 2 anys en aquell àmbit laboral relacionat amb el cicle formatiu del qual vol se li reconeguin els aprenentatges. Per accedir a aquest servei caldrà que l’interessat aporti l’informe d’assessorament. 

SERVICIO REALIZADO EN ESTE CENTRO

 

Demana informació

Generalitat fundacio certificado 2015 delsol formacio
© 2019. CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search