L'ensenyament i l'organització del Centre

Ensenyament

La nostra metodologia educativa té per objecte que l'alumne assoleixi les competències concretes (personals, socials i professionals) de l'ofici que representa l'ensenyament que està cursant.

L'avaluació de l'alumne és continua al llarg del curs i té en compte l'assoliment de les competències del Cicle Formatiu al llarg de l'evolució de l'alumne.

La formació es realitza amb metodologies que permentin l'assimilació i consolidació dels aprenentatges, coordinant i intercalant teoria, pràctica, assaig, correcció, simulació i l'execució final.

La ideari del Centre a nivell pedagògic, es fonamenta en tres horitzonts estratègics:

 

Horitzó escolar:

 • Imprescindible per l'adquisició i assimilació dels continguts del pla d'estudis que segueix l'alumne.

   

Horitzó professional:

 • Necessari per facilitar l'alumne/a una adequada capacitació i posteriorment la incorporació al món laboral.

   

Horitzó personal:

 • Molt necessari per dur a terme la integració al món social i laboral que ens envolta.

 

Organització del centre

Els Cicles Formatius s'insereixen en el funcionament global de l'escola a través d'un claustre únic per a tot el cicle, d'un equip de direcció específic de cicle i del Consell Escolar.

El claustre de professors és un equip qualificat que assumeix col·lectivament tots els objectius educatius programats. El professorat s'organitza en Departaments per coordinar el treball a realitzar en diverses àrees. L' equip directiu i el Consell Escolar garanteixen la coherència dels continguts i metodologies durant tot el procés educatiu.

Els processos organitzatius estan validats anualment mitjançant l'auditoria interna i externa que estableix la NORMA ISO 9001-2008  


 

Línea Pedagògica

La línea pedagògica que seguim

Basem el procés educatiu en tres punts que creiem fonamentals:

L'acció tutorial

 • Seguiment individual i de grup del procés d'aprenentatge dels alumnes.
 • Orientació escolar personal i professional. Atenció psicopedagògica.
 • Foment d'actituds de respecte, tolerància i valors.
 • Tècniques de treball i estudi incorporades a les programacions de les diverses matèries. Cooperació amb les famílies. Control d´absentisme i seguiment de l´assistència al centre.

L'ensenyament relacionat amb l´entorn social

 • Desenvolupament d´activitats relacionades amb els valors (solidaritat, tolerància, cooperació).
 • Adequació dels programes educatius a la realitat laboral, ús habitual de la informàtica i els mitjans audiovisuals.
 • Sortides culturals i professionals (empreses) relacionades amb els ensenyaments cursats.

Les relacions amb el món laboral

 • Treballs en conveni de pràctiques amb empreses i institucions (en aquells casos en què l'expedient acadèmic ho permeti).
 • Seguiment de les pràctiques en empreses per part de l'Equip de Coordinació de Pràctiques.
Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search